ایمنی

ایمنی

گروه صنعتی دلوارافزار در کارخانه های خود به منظور حفظ سلامت و ایمنی کارکنان، حفظ ایمنی محیط کار و محیط زیست اقدامات موثری در پیاده سازی اصول HSE، اصول ISO 14001 و OHSAS 18001 انجام داده است.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS18001:2007

 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ها با توجه به فعالیت های عادی و غیرعادی کارکنان و تجهیزات
 • تحلیل نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و تعیین اقدامات اصلاحی
 • بررسی نتایج معاینات دوره ای کارکنان
 • تدوین روش های اجرایی کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری
 • تهیه گزارش ارزیابی انطباق بر اساس الزامات قانونی
 • برگزاری مانور حریق و امداد و تحلیل گزارش
 • تدوین خط مشی کارخانه و اهداف ایمنی و بهداشت
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
 • انجام ممیزی داخلی و شناسایی موارد نا منطبق
 • ارائه راهنمایی های لازم جهت کنترل عملیات در محوطه
 • بازرسی جرثقیل ها

سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001:2004

 • شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی با توجه به فعالیت های عادی و غیر عادی کارکنان
 • تحلیل نتایج اندازه گیری آلاینده های محیط (آلودگی صوتی )
 • تدوین روش های اجرایی کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری
 • تهیه گزارش ارزیابی انطباق بر اساس الزامات قانونی
 • تدوین خط مشی کارخانه و اهداف زیست محیطی
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
 • انجام ممیزی داخلی و شناسایی موارد نا منطبق