سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001:2004

سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001:2004

سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد  ISO14001:2004
  • شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی با توجه به فعالیت های عادی و غیر عادی کارکنان
  • تحلیل نتایج اندازه گیری آلاینده های محیط (آلودگی صوتی )
  • تدوین روش های اجرایی کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری
  • تهیه گزارش ارزیابی انطباق بر اساس الزامات قانونی
  • تدوین خط مشی کارخانه و اهداف زیست محیطی
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
  • انجام ممیزی داخلی و شناسایی موارد نا منطبق