سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS18001:2007

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS18001:2007

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS18001:2007
 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ها با توجه به فعالیت های عادی و غیرعادی کارکنان و تجهیزات
 • تحلیل نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و تعیین اقدامات اصلاحی
 • بررسی نتایج معاینات دوره ای کارکنان
 • تدوین روش های اجرایی کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری
 • تهیه گزارش ارزیابی انطباق بر اساس الزامات قانونی
 • برگزاری مانور حریق و امداد و تحلیل گزارش
 • تدوین خط مشی کارخانه و اهداف ایمنی و بهداشت
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
 • انجام ممیزی داخلی و شناسایی موارد نا منطبق
 • ارائه راهنمایی های لازم جهت کنترل عملیات در محوطه
 • بازرسی جرثقیل ها