شرکت دلوار افزار انرژی

شرکت دلوار افزار انرژی

شرکت دلوار افزار انرژی

شرکت دلوار افزار انرژی، تحولات بازار بین المللی مبادلات و حمل و نقل دریائی گاز مایع (LPG) و ... را از نزدیک دنبال می کند. این شرکت، به عنوان یک بازیگر فعال بین المللی گاز مایع (LPG) و ... مصمم است به منظور گسترش تجارت بین المللی و افزایش سهم بازار انرژی خود، علاوه بر نفوذ به بازارهای جدید و بالقوه، از جمله با توسعه ناوگان حمل و نقل دریائی مورد نیاز از طریق اجاره بلند- مدت و نیز خرید کشتی های بسیار بزرگ ویژه حمل گاز (Very Large Gas Carriers - VLGC's) اقدام نماید.