بکارگیری تکنیک‌های مدلسازی و شبیه‌سازی مخازن

11June

بکارگیری تکنیک‌های مدلسازی و شبیه‌سازی مخازن

در راستای یادداشت تفاهم بین شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت گازهای صنعتی دلوارافزار و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران انجام مطالعات جامع فنی و اقتصادی و امکان‌سنجی اجرای طرح ازدیاد برداشت از مخازن جفیر و سپهر با استفاده از تزریق گاز نیتروژن و بررسی نتایج و عملکرد آن بکارگیری تکنیک‌های مدلسازی و شبیه‌سازی مخازن از تاریخ 1390/03/01 توسط شرکت گازهای صنعتی دلوارافزار آغاز گردید.