دلوارافزار در هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

12June

دلوارافزار در هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

دلوارافزار در هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

گروه صنعتی دلوارافزار در هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی حضوری فعال داشته و به ارائه توانمندیهای فنی و مهندسی خود در 2 غرفه فضای باز و یک غرفه در سالن 10و 11 پرداخته است.